Petr Matějka

Životopis


Datum narození: 17. 12. 1984 v Praze

Bydliště: Praha

Rodinný stav: ženatý, pyšný otec tří synů (a už končíme)


Vzdělání

2010 – 2017: ČVUT, Fakulta stavební, Doktorské studium (Praha)

 • Doktorský titul v oboru Stavební management a inženýring
 • Disertační práce na téma Rizika související s implementací Informačního modelování budov (BIM)

2012, Leden – Červen: Nanyang Technological University (Singapur)

 • Zahraniční stáž ČVUT, zaměřená na vědeckovýzkumnou činnost

2008 – 2010: ČVUT, Fakulta stavební, Magisterské studium (Praha)

 • Magisterský titul v oboru Management a ekonomika ve stavebnictví
 • Diplomová práce na téma Čínské stavební společnosti na mezinárodním stavebním trhu a jejich povědomí o riziku s ohledem na strategii managementu rizika

2009, Srpen – Prosinec:  Zhejiang University (Hangzhou, Čína)

 • Zahraniční stáž ČVUT, zaměřená na tvorbu diplomové práce

2004 – 2008: ČVUT, Fakulta stavební, Bakalářské studium (Praha)

 • Bakalářský titul v oboru Management a ekonomika ve stavebnictví

2000 – 2004: SPŠST Panská (Praha)

 • Obor Technické lyceum, specializace na matematiku a komunikační technologie

2008 – 2013: ČVUT, Masarykův ústav vyšších studií (Praha)

 • Bakalářské studium oboru Učitelství technických předmětů, ukončeno bez titulu

2011: UK, FSTV (Praha)

 • Magisterské studium oboru Management tělesné výchovy a sportu, ukončeno bez titulu

Zkušenosti a praxe

2020 – současnost: ČVUT, Fakulta stavební, Vedení fakulty

 • Tajemník fakulty

2013 – současnost: ČVUT, Fakulta stavební, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

 • Od roku 2014 Odborný asistent, plný úvazek
 • Vědecko-výzkumná a pedagogická činnost

2016: ČVUT, Fakulta stavební, Sekretariát tajemníka (DPČ)

2013 – současnost: Člen Odborné rady pro BIM (CzBIM)

 • Vedoucí pracovní skupiny BIM & Výuka

2014 – současnost: Odborný konzultant/školitel v oblasti BIM

 • Kurzy celoživotního vzdělávání pod ČVUT v Praze, FSv
 • Odborné posudky pod ČVUT v Praze, FSv
 • Nezávislá školení, vyzvané přednášky, odborné konzultace

2011 – současnost: Člen akademického senátu FSv ČVUT v Praze

 • V roce 2016 místopředseda AS jako předseda SKAS

2006 – 2010: Spoluprovozování nezávislého herního internetového serveru


Odborná a výzkumná činnost

Hlavní řešitel nebo spoluřešitel projektů:

 • Spolupráce na projektu TE01020168: Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI) vletech 2013, 2014, 2015 a 2016.
 • Spoluřešitelem při zpracování výzkumného záměru VZ05 CEZ MSM 6840770006 Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území. Řešení optimalizace rozvoje území.
 • Spolupráce na Centralizovaném rozvojovém projektu (C10): Laboratoř technicko-ekonomického rozhodování se zaměřením na analýzu rizik.
 • Spolupráce na projektu TA 83 102301 (IEE) ENESCOM: European Network of Information Centres promoting Energy Sustainability and CO2 reduction among local Communities.
 • Hlavní řešitel (5x) a spoluřešitel (2x) grantových projektů SGS na témata implementace inovací, rizik, kvality a informačního modelování budov (BIM).
 • Hlavní řešitel rozvojového projektů RPMT 2015 TA105 a 2017 TA105, ČVUT v Praze na téma implementace informačního modelování budov (BIM) do výuky na fakultě stavební.
 • Lokalizace BIMDictionary.com ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM (CzBIM).

Další odborně zaměřená činnost:

 • Hodnotitelská činnost projektů OPŽP 2010 – 16. výzva, celkem hodnocení cca 40 projektů
 • Analýza cenového vývoje staveb plynových zařízení RWE
 • Externí hodnotitel projektů vědecké grantové agentury MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)
 • Externí hodnotitel projektů TAČR
 • Člen TNK152 (Organizace inofmrací o stavbách a informační modelování staveb (BIM)

Autor nebo spoluautor relevantních publikací:

 • Články v odborných časopisech
 • Monografie
 • Příspěvky na tuzemských a mezinárodních konferencích

Vyzvané přednášky a vedení workshopů na konferencích BIMDay 2014, 2015, 2016 a BIM ve stavebnictví 2016, 2017.